Opdracht en doelstellingen

De doelstelling van het Proefcentrum voor Sierteelt is het vervullen van een brugfunctie tussen onderzoek en praktijk. Deze brugfunctie vertaalt zich in het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten naar de tuinbouwsector toe, met een duidelijke toespitsing naar een economische finaliteit. Het Proefcentrum beschikt hiervoor over twee belangrijke en complementaire onderzoekslijnen: enerzijds het toegepast wetenschappelijk onderzoek en anderzijds het praktijkgericht onderzoek. Hierbij wordt intens samengewerkt met diverse andere instellingen.

Via de bestuursorganen en de teeltwerkgroepen heeft de sierteeltsector een belangrijke inbreng in de werking van het PCS. De Raad van Bestuur bestaat voor meer dan 50% uit telers en bepaalt het beleid. De onderzoeksprogramma’s van het praktijkonderzoek worden uitgewerkt in technische comitÚs, waarin zowel beroepsmensen als onderzoekers en voorlichters zetelen. De praktische vragen worden aangebracht via de diverse teeltwerkgroepen, waarin de dagelijkse problemen door telers van een specifiek gewas worden besproken. Bij het uitwerken van de nieuwe onderzoeksprogramma’s van het toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt eveneens rekening gehouden met de voorstellen en activiteiten uit de praktijk, maar vooral de onderzoekers geven hier vorm aan het programma.

In het kader van de herstructurering van het land- en tuinbouwonderzoek in Vlaanderen werd in de loop van 2004 een vijfjarenplan voor het PCS opgesteld, waarin de missie en de opdrachten voor de komende 5 jaar zijn geformuleerd. Hierbij wordt gesteld dat het Proefcentrum voor Sierteelt een open kennissteunpunt wil zijn voor de sierteelt in Vlaanderen en hiertoe op een inter-actieve wijze praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek, kennisgaring, kennisoverdracht en dienstverlening zal verrichten. Het PCS wil de brugfunctie tussen het onderzoek en de productiesector verstevigen en de teelttechnieken beter laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit zal gebeuren in overleg en samenwerking met de overheid, de sector en de wetenschappelijke instellingen.