Onderzoek

Zowel voor het toegepast wetenschappelijk als het praktijkgericht onderzoek wordt vooral thematisch gewerkt. Het verbeteren van de teelttechnieken staat hierbij centraal, maar ook aspecten als groei- en bloeiregulatie, kwaliteit en houdbaarheid, gebruikswaarde en gewasbescherming vormen sleutelelementen in het sierteeltonderzoek. In de huidige maatschappelijke context geniet vooral het thema milieubescherming een toenemende aandacht. De onderzoeksprogramma’s staan dan ook meer en meer in het teken van duurzaamheid en ge´ntegreerde teeltmethoden. Voorbeelden van deze ontwikkeling zijn de verdere uitbouw van een waarnemings- en waarschuwingssysteem voor de boomkwekerij en een project voor geleide bestrijding in de sierteelt onder glas. Beide initiatieven beogen een gerichtere en bijgevolg beperktere inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Aangezien het volledig uitsluiten van gewasbeschermingsmiddelen onmogelijk is en er voor de ‘kleine teelten’ slechts weinig producten erkend zijn, blijven ook de proeven met chemische gewasbeschermingsmiddelen van groot belang voor de sierteeltsector. Voor het uitvoeren van proeven met het oog op het bekomen van (uitbreidingen van) erkenningen, dient het Proefcentrum over een GEP-erkenning (Good Experimental Practices) te beschikken. Eind 2002 werd hiervoor een aanvraagdossier ingediend en begin 2005 werd de erkenning toegekend. Het bekomen van een GEP-erkenning is niet alleen van belang voor het uitvoeren van gewasbeschermingsproeven, maar ook om de toekomstige uitdagingen voor het onderzoek te ondervangen. In het bijzonder voor het uitvoeren van projecten voor derden (overheid, bedrijfsleven,…) zal het werken volgens ‘goede proefmethoden’ in de toekomst een steeds belangrijker troef betekenen.