Overzichtsposters 'Erkende middelen', 'Erkende herbiciden' en 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen' in sierteelt 2020

1. Overzichtsposters ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’

Jaarlijks ontvangen de leden van PCS en W&W een update van de huidige erkende middelen via de overzichtsposters ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’. Met deze posters kunnen telers en groenvoorzieners snel het juiste gewasbeschermingsmiddel per ziekte of plaag kiezen. Op de voorzijde van de posters vind je de erkende insecticiden en acariciden; op de achterzijde vind je de erkende fungiciden, telkens met bijhorende doseringen. Aangezien er jaarlijks heel wat actieve stoffen wegvallen t.g.v. de verplichte EU-herregistratiedossiers duiden we ook aan welke stoffen op korte of middellange termijn gaan verdwijnen. Op de poster voor de binnenteelten wordt eveneens een proefondervindelijke inschatting van het te verwachten spuitresidu (zichtbaar, maar ook onzichtbaar = persistentie) weergegeven. Daarnaast is er ook info over neveneffecten op nuttigen en resistentie-info, wat de posters tot onmisbare instrumenten maakt bij de zoektocht naar het meest geschikte middel in IPM-bestrijdingsschema's. Nieuw dit jaar is dat er meer informatie over de werking van de middelen wordt gegeven, zoals opname in de plant, de werking op het insect, het plaagstadium waarop het middel effect heeft, of het middel preventief of curatief moet worden toegepast.


2. Nieuw: Overzichtsposter 'Erkende herbiciden in sierteelt'

Naast de overzichtsposters ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’ (insecticiden & fungiciden) is er vanaf dit jaar ook een overzichtsposter voor de erkende herbiciden in de sierteelt. Deze poster helpt je bij het kiezen van het juiste middel bij onkruidbestrijding. Ook deze poster is een weergave van de erkenningsinfo die op Fytoweb terug te vinden is. Op de voorzijde van de poster worden de herbiciden tegen bovenstaande onkruiden en mossen weergegeven (= bladcontactherbiciden) en op de achterzijde de herbiciden voor toepassingen op naakte of weinig veronkruide bodems (= bodemherbiciden). Per herbicide wordt de werkzame stof vermeld met daarnaast de naam van een frequent gebruikt handelsmiddel, de sierteeltgroep waarbinnen de erkenning geldt, de resistentiecode, de formulering en de erkende dosering(en) per type onkruid. Hiernaast vind je op deze poster ook informatie over het maximum aantal toepassingen en het ideale toepassingstijdstip. Zo heeft de sierteler of groenvoorziener met deze poster alle informatie bij de hand om een doordachte productkeuze te maken.


3. Overzichtsposter 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen in sierteelt'

In het kader van IPM is een teeltstart in proper materiaal en op propere teeltsystemen van essentieel belang. Om dit te realiseren, is het vaak nodig om gebruik te maken van reinigings- of ontsmettingsmiddelen. Er bestaan echter nergens praktisch bruikbare overzichten van producten of websites met handige zoekdatabases. Daarom brengen we ook een poster uit met de belangrijkste middelen die in ons land beschikbaar en (voor biociden) erkend zijn. Bij de samenstelling van deze poster werden zowel producenten, toelatingshouders als verdelers betrokken. Hiernaast werd ook de website van toegelaten biociden geraadpleegd, evenals de specialisten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit resulteerde in een poster met aan de ene zijde een overzicht van reinigingsmiddelen en aan de andere zijde van ontsmettingsmiddelen. Beide overzichten starten met een keuzemogelijkheid van het te behandelen probleem en het te behandelen object. Als resultaat bekomt men telkens de mogelijke producten met hun werkzame stoffen, de firmanamen van producenten of toelatingshouders en de toepassingswijzen. Belangrijk voor de biociden is ook de aanduiding of het middel behoort tot het vrije of gesloten circuit. Sinds eind 2018 is het voor gebruikers van biociden van het gesloten circuit nl. verplicht om zich jaarlijks te registreren via het online registratiesysteem, en dit telkens tegen 31 december.


Hoe kan je de overzichtsposters 'Erkende middelen', 'Erkende herbiciden' en 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen' ontvangen?
  • PCS- en W&W-leden ontvangen de posters per post na de hernieuwing van hun lidmaatschap en kunnen een digitale versie downloaden van het ledengedeelte. Klik hier om als lid met je login de digitale posters te bekijken en meer info te krijgen over het gebruik van de posters.
  • Als niet-lid kan je een gedrukt exemplaar van deze posters bekomen op één van de activiteiten van het PCS of kan je een gedrukt exemplaar afhalen op het secretariaat, dit zolang de voorraad strekt. Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.


De poster 'Erkende middelen in sierteelt onder bescherming' werd samengesteld door PCS in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij, Biobest en Koppert. De poster ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’ en de poster 'Erkende herbiciden' werden samengesteld door PCS in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij. De poster 'Reinigings- en ontsmettingsmiddelen in sierteelt' werd samengesteld door PCS in samenwerking met producenten en toelatingshouders van de producten en de Helpdesk Biociden van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.