Adviesdienst Water

Adviesdienst Water stimuleert en begeleidt sierteeltbedrijven om duurzamer en efficiŽnter met water om te gaan. Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan het toepassen van een plantafhankelijke irrigatie waarbij de water- en nutriŽntengift wordt afgestemd op de behoefte van het gewas en er minder water en nutriŽnten verloren gaan. Een goed functionerend irrigatiesysteem is hierbij van belang. Daarnaast kunnen bedrijven advies inwinnen bij het omschakelen naar recirculatie en over het afzetten van spuistroom. Tot slot komt adviesverlening rond opvang en opslag van hemelwater ook uitgebreid aan bod.
De Adviesdienst Water werd in 2006 opgestart als een IWT-project en liep op 30 september 2010 ten einde. Door de vele positieve reacties en het grote aantal vragen die werden gesteld in het kader van het project, werd beslist om deze dienstverlening ook na afloop van het project verder te zetten.

Fertigatiebijbel Fertinnowa, 125 fertigatie- en irrigatietoepassingen gebundeld
Beschrijvingen van 125 technologieŽn rond fertigatie- en irrigatietoepassingen binnen de tuinbouwsector werden in dit praktisch boek opgenomen. Auteurs uit meer dan 23 organisaties en praktijkcentra over heel Europa werkten mee aan deze publicatie. Lees meer...

Brochure met demo's uit Europa voor duurzaam waterbeheer
Naar aanleiding van de EIP Water Conferentie in Porto werd een brochure samengesteld. Hierin wordt een overzicht gegeven van 54 demo-sites, verspreid over heel Europa, die een belangrijke bijdrage leveren aan de prioriteiten binnen WIRE. De prioriteiten binnen WIRE zijn efficiŽnt waterhergebruik bij irrigatie, energiebesparing bij irrigatie en geÔntegreerd waterbeheer in de landbouw onder droogte. WIRE zal op die manier bijdragen aan het gebruik van innovatie om een duurzamer waterbeheer en een effectiever rendement van investeringen in de landbouw te bevorderen.

Klik hier om de brochure te bekijken.


FOSCAP: fosfaatreductie in spuistroom van sierteeltbedrijven via innovatieve fosfaatcaptatie
Het FOSCAP-project demonstreert op PCS, bij ID'Flor en bij Bloemisterij Meuninck fosforfilters die op een eenvoudige en goedkope methode fosfaten uit spuistroom verwijderen door de chemische binding aan IOCS (Iron Oxide Coated Sand of ijzerkorrels met een zandkern) of aan granulaat van steekvast ijzerslib. Lees meer...

RIGA: microirrigatie leidingen en druppelaars met antimicrobiŽle en antiworteleigenschappen
Een nieuw druppelirrigatiesysteem (~T-tape) met anti-alg en anti-wortel eigenschappen is in ontwikkeling. Lees meer...

Bioremediatie West: sensibilisering rond puntvervuiling en biozuiveringssystemen in de sierteelt
Puntvervuiling door gebruikte gewasbeschermingsmiddelen blijkt nog steeds de grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater. Het project 'Bioremediatie West' demonstreert met een brochure en filmpjes aan telers hoe ze puntvervuiling kunnen vermijden via biozuiveringssystemen om zo de waterkwaliteit in de beek kunnen verhogen. Lees meer...

Getuigenis: 'Adviesdienst Water' van het PCS geeft advies aan azaleateler bij installatie zandfilter

Brochure 'Telen zonder spui in de glastuinbouw'
Naast een overzicht van de bronnen, oorzaken en oplossingen voor spuistroom, vind je in deze brochure ook uitleg over het uitrijden van spuistroom en het verwerken ervan met een denitrificatie- en fosfaatfilter. Ook het economisch aspect van de verschillende oplossingen komt aan bod. De brochure sluit af met een hoofdstuk rond de correcte dimensionering van een hemelwaterbassin en het gebruik van de rekentool. Voldoende kwalitatief uitgangswater (zoals hemelwater) is immers een belangrijke voorwaarde om spuitstroom te vermijden. Lees meer...

Rekenprogramma helpt je bij dimensionering waterbassin
Wil je berekenen hoe groot jouw waterbassin moet zijn voor een nieuwe serre of geplande uitbreiding? Of wens je na te gaan hoe jouw bedrijf scoort qua hemelwaterbenutting? In het kader van het ADLO-project 'Telen zonder spui' hebben de proefcentra PCS, PCH, PCG, PSKW en Inagro een rekenprogramma uitgewerkt waarmee je zelf eenvoudig aan de slag kan. Lees meer...

Opslagcapaciteit voor spuistroom: Afwijkingen mogelijk na bedrijfsdoorlichting
Bij de volgende Mestbankaangifte moet een sierteler voor zijn teelt op groeimedium onder permanente overkapping kunnen aantonen dat hij over voldoende opslagcapaciteit beschikt om de spuistroom gedurende de winterperiode op te slaan. Indien men niet over de wettelijk verplichte opslagcapaciteit beschikt, kan men een erkend Praktijkcentrum vragen een bedrijfsdoorlichting uit te voeren om aan te tonen dat een beperktere opslagcapaciteit volstaat. Het Proefcentrum voor Sierteelt is erkend om in het kader van het Mestdecreet een bedrijfsdoorlichting uit te voeren. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met het PCS. Lees meer...

Neerslaggegevens PCS
Dagelijks om 8.00 worden op het PCS te Destelbergen aan de hand van een pluviometer de neerslaggegevens opgemeten. Iedere maand worden deze gegevens gesommeerd en op de website van het PCS geplaatst. Ook wordt telkens het aantal neerslagdagen geteld. De gegevens van het PCS worden vergeleken met de normale waarden die voor de periode verwacht worden volgens het KMI. Deze opmetingen worden reeds 21 jaar uitgevoerd op het PCS. Iedere maand wordt de opgemeten waarde dan ook vergeleken met de droogste en de natste maand die over gans die periode op het PCS werd vastgesteld.
Meer info: Actueel > Neerslaggegevens of lees meer...

Infectiedruk in het gietwater
Het overgaan naar een gesloten teeltsysteem waarbij drainwater opnieuw wordt gebruikt, brengt een aantal knelpunten met zich mee. Hierbij zijn de plantpathogenen Phytophthora en Pythium van belang, dit zijn pathogenen die behoren tot de OŲmyceten en zich in het water voortplanten. Ook kunnen er problemen optreden met Fusarium, bacteriŽn, virussen en nematoden. Dankzij waterontsmetting kunnen deze pathogenen goed worden afgedood.

Via een eenvoudige biotoets met Rhododendronblaadjes kan de Adviesdienst Water een beoordeling uitvoeren van de infectiedruk in het gietwater op uw bedrijf, hierbij wordt de infectiedruk door Pythium en Phytophthora nagegaan. Ook is het mogelijk om hiermee de werking van een ontsmettingsinstallatie te evalueren. Meer info: Marijke Dierickx

Rietveld
Soms is drainwater niet meer bruikbaar in de teelt als gietwater, door de aanrijking van ťťn of meerdere nutriŽnten of door de opstapeling van ballastzouten. Volgens de VLAREM-wetgeving mag dat drainwater niet gewoon geloosd worden in het oppervlaktewater. Een rietveld vormt hiervoor een goede oplossing. De elementen N en P worden in grote mate door het rietveld gezuiverd uit het drainwater.
Een rietveld is meer aangewezen voor drainwater dat wordt geloosd (voldoen aan VLAREM-normen) en minder voor water dat als gietwater wordt hergebruikt. Hergebruik levert een belangrijke besparing van water en meststoffen op (30 tot 60%) maar door het water over een rietveld te brengen worden bepaalde nutriŽnten uit het water gehaald waardoor de meststoffen niet kunnen gerecupereerd worden.

Op het Proefcentrum is een brochure beschikbaar "Aanleg en werking van een rietveld". Meer info: Marijke Dierickx


Diensten
Voor een overzicht van de dienstverlening van de Adviesdienst Water, klik hier.
Waterportaal
De Adviesdienst Water van het PCS maakt deel uit van het Waterportaal, een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen. Land- en tuinbouwers kunnen er advies krijgen over het totale watermanagement op hun bedrijf. Klik hier voor meer info.

EIP Water
PCS maakt deel uit van de Europese Actiegroep rond Water. EIP Water staat voor European Innovation Partnership on Water en heeft als doel om innovaties te versnellen die Europese en wereldwijde maatschappelijke uitdagingen voor de watersector aanpakken. Het is een initiatief binnen de EU 2020 Innovation Union.
Klik hier voor meer info.